Aki kezek artrózisát kezeli. Dr. Németh Tamás fül-orr-gégész szakorvos, főigazgató bemutatkozása


Társadalmi kirekesztés 7.

Dr. Németh Tamás

Értelmes emberi célok hiánya Kétségtelen tény, hogy a legfontosabb ezeknek az embereknek szállást biz­to­sí­ta­ni, tehát a szociális ellátás. A hajléktalan szállóknak külön­féle típusaik vannak, ez a rend­szer egyre jobban fejlődik, bár még nincs annyi férőhely, mint ahány hajléktalan. Az is tény, hogy sokan nem veszik igénybe a szállást, mert ott gyakran nincs meg a meg­fele­lő biztonság.

Sokat segítenek a vallásos szervezetek is és általában a val­lásos hit enyhíti a szenvedést, mert reményt és célt ad, amiből erőt le­hel meríteni a kivezető út végigjárásához.

Nagy feladatok hárulnak a pszichiátriára is, hiszen ez a szakma hi­vatott a lelki szenvedések gyógyítására. Kétségtelen tény, hogy a haj­léktalanok pszichiátriai ellátása se­hol a világon nincs rendesen megold­va, így nálunk is akadozik. Én elsősorban azt hang­súlyoznám, hogy a pszichiátriai vizsgálat jövedelemforráshoz is juttathatja a haj­lék­talant, hiszen ha kiderülnek különféle lelki betegségei, akkor rok­kant­nyug­díj­hoz juthat, amiből már fizetheti a szállót.

Tehát nemcsak a lelki segít­ség, hanem a mun­ka­ké­pes­ség megítélése is nagyban előremozdíthatja a hajléktalan sorsát.

Az is igaz, hogy különösen a pszichiáter erő­feszí­téseit csökkenti az, ha a kórházból a rendezett haj­lék­ta­lan újra vissza­kerül az utcára.

Aki kezek artrózisát kezeli általában ezeknek az embereknek a gyó­gyí­tási eredménye döntően attól függ, hogy rendeződik-e a szociális helyzetük. Ezen a té­ren még sok a hiányosság, bár reményeink szerint a szo­ciális ellátás állandóan fej­lő­dik.

A hajléktalanok gyógyítása ben a BMSZKI felújítása során az Orvosi Krízis Szolgálat kapott az emeleten 22 szobát a Hajléktalan Szállótól, amelyekből nagyon ké­nyelmes orvosi részleget si­ke­rült megszervezni. A szobákról az ajtót le­véve minden beteg kapott egy kis fülkét, aho­vá befért egy ágy, egy éj­jeli szekrény és egy ruhásszekrény.

aki kezek artrózisát kezeli hogyan kezeljük a térdízület meniszkuszának részleges törését

Van itt társalgó, ahol pi­henni és ét­kezni lehet, és vizesblokk is tartozik a részleghez. Az orvosokat és a szo­ciális munkásokat is jórészt ezen a szinten helyezték el, a Szállótól ka­pott szobákban, vi­szonylag rendezett körülmények között. A földszin­ten megmaradt a három kór­te­rem, az egyikben a nők, a másikban a fér­fiak és a harmadikban a súlyos betegek nem­re való tekintet nélkül van­nak elhelyezve.

Emellett van még két több ágyas kórterem a félemeleten is.

aki kezek artrózisát kezeli meddig összeomlik az ízületi gyulladás

Az orvosi ambulancia az alagsorban van és itt működik egy fogásza­ti részleg is. Nagy előrelépést jelentett az, hogy végétől mindenütt áttértünk a be­te­gek számítógépes nyilvántartására.

Emel­lett pályázati pénzekből különféle szolgáltatásokat is szervezünk, attól függően, mikor melyik pályázat nyer. Ráadásul a Szállótól kaptunk még kb. Itt kiderül, hogy be tudnak-e majd illeszkedni a fizető hajléktalan szállókra. Az orvosi munka viszonylag változatos, mert sokféle beteg megfor­dul az Osz­tá­lyon.

Vannak itt törések, szívbetegségek, krónikus hörg­hurutok, rengeteg láb­szár­fe­kély, és viszonylag sok lelki betegség. Úgy­hogy elég sokoldalúnak kell lenni ahhoz, hogy megfelelően ellássuk őket.

aki kezek artrózisát kezeli mit kell fájni ízületek a könyök

Szerencsére rendelkezésre állnak a megfelelő szak­ren­delések a közeli Visegrádi utcában és a Szegedi utcában, emellett az is megoldott, hogy a súlyosabb eseteket a Központi Ágy Nyilvántarón keresztül a megfelelő akut kórházi osztályokra utaljuk.

Egy másik sajátosság, hogy a hajléktalanok általában egyszerre több beteg­ség­ben szenvednek, tehát gyakori az ú.

Végre otthon is gyorsítható a gyógyulási folyamat...

Egyszer­re van tüdő és szív­be­teg­sé­gük, amihez talán lelki zavar is társul, illetve esetleg az alkoholizmus különböző szö­vőd­ményei. Ez a tény nagyon megnöveli a betegek gyógy­szer­szük­ség­le­teit. Sok­szor szinte már nem fér a lázlapra az adandó gyógyszerek listája. Ez azért jelent időn­ként ne­hézséget, mert elvileg a hajléktalanoknak a lehető legkevesebb gyógy­szert ké­ne adni, különösen, ha az utcán élnek, hiszen a mostoha körül­mények nem teszik le­he­tővé a bonyolultabb gyógyszerszedési előírások betartását.

Aki a hajléktalanok gyógyításával foglalkozik, készüljön fel arra, hogy gyakran a aki kezek artrózisát kezeli szövődményekkel szembesül. Az utcai életben ugyanis a banális beteg­sé­gek is könnyen súlyosabbra fordulnak, és ezek a betegek gyakran csak végszükség ese­tében kerülnek az orvo­si ellátásba.

Egyik betegünk például valószínűleg banális meg­fázással kezdte betegségét, ami orr-melléküreg gyulladásba csaphatott át, de kór­ház­ba már akkor került, amikor az agy képleteire is ráterjedt a gyul­ladás. Aki kezek artrózisát kezeli vég­ered­mény az lett, hogy gyakorlatilag süketté vált, alig lát, és emellett még cukor­be­teg­ség­ben is szenved. Egy másik betegünknek apró seb támadt a hüvelykujján, ami a szabad ég alatt hamar elfertőző­dött, a csuklón gennyes ín­hüvely­gyulla­dássá vált, tönkre­men­tek a kéz ujjait beidegző idegek és valószínűleg a kéz­sebészeti beavatkozás sem fogja teljesen helyreállítani az ujjak kiesett működését.

Fiatal korára így gyakorlatilag hasz­nál­ha­tat­lan­ná válik a jobbkeze, ami jelentősen beszű­kíti a munká­ba­állítás esélyeit. Ne foglalkozzon az a hajléktalanokkal, aki nem eléggé türelmes, mert nagyon sok közöttük a lelkileg sérült ember. Ennek számos oka van, ile az tény, hogy nem ke­vesen ingerültek, akadékoskodók, enerváltak vagy depressziósok, sokukat a szoron­gás gátol a megfelelő kommuni­kációban.

Tehát türelem kell hozzájuk. Közrejátszik lel­ki betegségük­ben az alkoholizmus is, ami elég gyakori a hajléktalanok között. Tehát na­gyon fontos a türelmes és megértő hozzállás, emellett az esetleges lel­ki zavarok ke­ze­lése.

A fentiekből aki kezek artrózisát kezeli, hogy akadnak olyan betegek is, akik nem tartják be a kezelés követelményeit.

Van olyan, aki cukorbetegsége el­lenére nem tartja be a diétát. Mások szállónak használnak bennünket, és az Osztályról járnak ki alkoholizálni. Vannak kórosan elbutult aki kezek artrózisát kezeli is, akik nem mindig látják be, mit is kell tenniük, bizonyos érte­lemben beszámíthatatlanok.

Ezeknek a pácienseknek az ellátása nagy fi­gyelmet követel az ápoló személyzettől, és kivételes odadást.

Állandó harcot kell folytatnunk az alkoholfogyasztás ellen. Van­nak, akik ki­me­nő­jükről térnek vissza ittasan, van úgy, hogy valahogyan bekerül az a térd artrózisának diagnosztizálása 1 fokos. Akit csak tu­dunk, motiválunk alkohol elvonó kúrára. Emellett viszonylag jó kapcsolat alakult ki a Pomáz-Kiskovácsiban mű­kö­dő Pszichiátriai Osztállyal, oda is irányítunk betegeket kezelésre.

Igyekszünk diffe­ren­ciáltan kezelni az alkoholizmus problematikáját és ennek megfelelő Házirendet össze­állítani. Mindenesetre az az álláspon­tunk, hogy az Osztályon nem italozhatnak a betegek, és az erre irányu­ló törekvéseket csírájukban elfojtjuk. Nagyon fontos annak leszögezése is, hogy az orvosi munka eredmé­nye nagyban függ a szociális munkától. Nálunk négy szociális munkás segíti az ápolást, amit csi­nál­nak, rendkívül fontos a gyógyítás szempont­jából.

E téren nagyban lehet számítani olyan betegekre is, akik már jelen­tősen javultak, és képesek ellátni a bevásárlás feladatát.

Dolgit Akut 400mg Lagy Kapszula 20x

Fontos dolog még a ruhával való ellátás is. Számos beteg annyira piszkosan ér­ke­zik, hogy gönceik a kukában kell, hogy kikössenek.

A nemkívánatos események el?

Semmi értelme úgy kezelni a meg­fázásokat, a felső légúti infekciókat, ha a beteg az első adandó alkalommal lenge öl­tözékében a kimenőjén újra megfázik.

Szerencsére elég sok adományt kapunk és ebből tudjuk öltöztetni a betegeket. Ezeket az adományokat azonban fel kell hajta­ni, a kapott dolgokat raktárban rendben kell tartani, ez csak az ezzel megbízott dolgozók ál­dozatos munkájával lehetséges.

Boka ízületi gyulladását mi okozhatja?

Gond az is, hogy sok hajléktalan teljesen pénztelen, emiatt általában nagyon nyug­talanok, ami nehezíti a gyógyulásukat. Mostanában sze­rény keretünk volt már arra, hogy őket is ellássuk a legszükségesebbek­kel. Talán 1 éve már ingyen üdítőital auto­mata is működik az Osztá­lyon.

Kedves Balázs! Üdv: fülészorvos

Szoktunk étel adományokat is kapni. Meg kell azon­ban monda­ni, hogy még mindez kevés a probléma orvoslására.

aki kezek artrózisát kezeli ízületek és borjak fájnak

Kétségtelen tény, hogy furcsa esetek is előfordulnak. Olyan súlyos sérülése­ket szenvedett, hogy 6 hónapig volt kómában.

Ért­hető, hogy mivel nem tudott magáról, minden iratát elvesztette, bár maradt ugyan egy ban­ki bizonylata, ahol legalább a bankszámlájának a száma megvolt. A sú­lyos agy­sérülés feledékenységgel jár, így szegény természetesen elfelej­tette a pink-kódját is.

Eb­ből adódóan hiába van pénze a rokkant nyug­díjából kifolyólag, iratok és pink-kód nél­kül nem tud hozzájutni.

TENS Hátfájás? Izületi gyulladás? Alagút szindrómák? Esetleg sportsérülés?

Be kell szerezni az anyakönyvi kivonatot, aztán személy­iga­zolványt kell csinál­tatni, csak ezután juthat a pénzéhez.

Érthető, hogy nyugtalan, ami to­vább mélyíti az agysérülésből származó lelki zavarát. Mit tehet ilyen­kor az or­vos? Kétségtelen tény, hogy nehéz helyzetben van, és jó pszic­hológusnak kell len­nie.

Nagyon fontos még arra kitérni, hogy különösen a járóbeteg ellá­tásban milyen lényeges a receptek ingyenesítésének a megoldása.

aki kezek artrózisát kezeli közös kezelés a körömvirág tinktúrájával

Hi­ába írja fel az orvos a megfelelő gyógy­szereket, ha a beteg pénzhiány miatt nem tudja kiváltani. De az ingyenesítés szük­ségessége vonatko­zik a szemüvegre, a gyógyászati segédeszközökre stb.

aki kezek artrózisát kezeli készítmény chondroitin glükozamin

Akkor szokott ki­törni a pánik, ha a beteg az évente egyszer ingyen felírható szemüveg­ét el­töri, vagy elveszti. Nos, erre a problémára még nincs igazi megol­dás.